Chinese English English
 
@2009 Zhangyi middle school,Yuanzhou,Guyuan,Ningxia,China