Red Liupan team, Zhangyi Middle School, Ningxia, China.2007